Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 21. januar 2021

 

Referat af PU-møde d. 21. januar 2021

Deltagere:Anna Marie Erbs Jørn Jessen Hanne Guldahl Sørensen Lene Hansen Kim Søndergård Lone Hudecek Ovesen Jytte Pedersen Egil Hvid-Olsen
1. Godkendelse af dagsordenenDagsordenen blev godkendt.
2. Orientering: Siden sidstMøde med VGBU omkring provstiskyen er udskudt - så resultatet er stadig usikker. Revisorhenvendelse omkring godkendte honorarer i 2020. Vi har ingen godkendte. Tilbagemelding fra revisor omkring udsendelse af spørgsmål til kasseeftersyn.
3. Godkendelse af ansøgningsskema til 5%:
På tidligere PU-møde d. 9/11-2020 blev det foreslået, at der blev lavet et ansøgningsskema til ansøgning på 5%-midler. Derfor har vi lavet et skema, der forholdsvis kort redegør for reglerne for at få andel i 5%-midlerne. Samtidig er der anført hvilke oplysninger vi skal bruge.Provstiudvalget godkendte at den udarbejdede formular anvendes fremover. Den præsenteres for menighedsrådene på formandsmødet i år.
4. Forslag til forklaringer til budget og regnskab:
På budgetsamrådene i 2020 blev der opfordret til at alle menighedsråd fik et forslag til hvad forklaringer i budget og regnskab skal indeholde. Især beregningsskema til ligning i det kommende budgetår. Vi har lavet en forklaringsside til både budget og regnskab, heri indgår beregningsskemaerne til mulig ligning. Efter godkendelse udsendes de til menighedsrådene inden regnskabs- og budgetudarbejdelse går i gang i februar/marts.Provstiudvalget godkendte de 2 udarbejdede forslag. De udsendes herefter til menighedsråd og regnskabsførere.
5. Tilsyn - anlægspulje 2019 - Varde Provsti:
Grene provstiudvalg accepterede d. 23/10-2017 at føre tilsyn med anlægspuljen i Varde Provsti. Vi har gennemført tilsynet for 2019 med nogle få kommentarer (se bilag). Tilsynet skal behandles af provstiudvalget.Provstiudvalget godkendte det udførte tilsyn med anlægspuljen i Varde Provsti.
6. Byggesag: Udskiftning af tag på tårnet på Vonge kirke:
Øster Nykirke sognes menighedsråd fremsender ansøgning om udskiftning af taget på tårnet på Vonge kirke. På provstesynet i juni konstateredes det, at der var løse sten mv. Det blev aftalt, at "tagsten og lægter på tårnet skal efterses og repareres". Ved nærmere undersøgelse af håndværker viste det sig, at trælægterne under taget er rådne (næsten væk nogle steder). På budgetsamrådet i september blev det godkendt, at udskifte taget. Prisen blev anslået til ca. 300.000 kr. som menighedsrådet skulle finansiere af egne midler. Der vedlægges projektbeskrivelse. Overslagsprisen er nu 345.000 kr. inkl. moms, som de ønsker at finansiere af egne midler. Kirken er 105 år gammel, og projektet skal derfor efterfølgende godkendes af Ribe Stift.Provstiudvalget godkendte den fremsendte byggesag på taget på Vonge kirke. Ligeledes godkendtes den foreslåede finansiering.
7. Forpagtningskontrakt på engarealer i Ringive Sogn:
Ringive-Lindeballe-Langelund menighedsråd fremsender forpagtningskontrakt til provstiudvalgets godkendelse. Der er tale om et eng-areal i Ringive sogn på 19,83 ha. Forpagtningsafgiften er ikke særlig høj, men der er tale om et eng-areal.Provstiudvalget godkendte forpagtningskontrakten. Med en bemærkning om, at den skal udbydes offentligt hver gang den udløber.
8. Ringive-Lindeballe-Langelund menighedsråd - Byggeregnskab for udskiftning af tag på Langelund kirke:
Ringive-Lindeballe-Langelund Menighedsråd anmoder om provstiudvalgets godkendelse af byggeregnskabet for: Udskiftning af tag på Langelund kirke og øvrige bygninger. Anlægsprojektet udviser en samlet udgift på kr. 1.808.005,33. Anlægsprojektet blev godkendt d. 27/9-2018 med et budget på 2.150.000 kr. Finansieret med: Stiftslån på 1.600.000 kr. Ligningsmidler på 250.000 kr. Brug af kassebeh. på 300.000 kr. Menighedsrådet foreslår følgende finansiering: Stiftslån på 1.300.000,00 kr. Ligningsmidler på 250.000 kr. Brug af kassebeh. 258.005,33 Ringive-Lindeballe-Langelund MR havde en kassebeholdning på 893.174,45 kr. pr. 1/1-2020. Der er i budget 2020 disponeret over 300.000 kr. af kassebeholdningen til udvidelse konfirmandstue i Ringive. 2 mdr. løn i menighedsrådet udgør kr. 273.667. Menighedsrådet søger om at måtte afdrage ekstraordinært på det optagne lån med: kr. 130.000 - fra modtaget ligning til afdrag på lånet i 2020 (lånet færdiggøres først i 2021)Provstiudvalget afviste at behandle byggeregnskabet. Der henvises til behandlingen d. 22/6-2020, hvor byggeregnskabet blev godkendt.
9. Flytning af mødedato 26/8-2021:
Der er 3 medlemmer, der ikke kan deltage i PU-mødet d. 26/8-2021. Derfor ønskes den flyttet til en ny dato.Den 26/8 fastholdes. De 3 medlemmer kan alligevel.
10. Eventuelt:Provstiudvalgskonference 30/1 udsendes igen til provstiudvalget.
 
Grene Provsti, Kirkegade 22, 7200 Grindsted, Tlf. 21 18 49 31, Email: grene.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21250406 - EAN nr.: 5798000856639